ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

WAAROM KIEZEN VOOR EEN SPANPLAFOND OF -WAND?

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HELIXE.BE

lijn_helixe

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Veiligheid & Comfort BVBA (“V&C”), met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Assesteenweg 234, met KBO nr. 0471.736.437.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsrelaties en overeenkomsten gesloten door V&C, alsmede op alle offertes en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere (eventueel van de klant afkomstige) voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden vereist een schriftelijk en ondertekend akkoord van V&C.

Mochten een of meerdere voorwaarden of een deel ervan niet geldig zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, dan nog zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere voorwaarden.

ARTIKEL 2 – BESTELLING/OPDRACHT

De prijzen vermeld in de offerte zijn 1 maand geldig. Nadien behoudt V&C zich het recht om de prijzen naar de op dat moment geldende tarieven, aan te passen.

De ondertekening van de bestelbon of de betaling van een factuur door de klant vormt het bewijs dat hij deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt en dat hij afziet van zijn eigen algemene voorwaarden.

De ondertekening van de bestelbon vormt eveneens de bevestiging door de klant dat hij volledig geïnformeerd is over de bestelde diensten en goederen en, in het bijzonder, over de herkomst en over de fabrikant van deze goederen.

V&C is niet verantwoordelijk voor onderbreking in de voorraad van de fabrikanten. Kleuren of afwerkingen die bepaalde tijd wegens diverse oorzaken niet beschikbaar zijn, mogen na overleg met de klant, door andere kleuren of afwerkingen vervangen worden. Dit kan geen aanleiding geven tot eisen van eender welke schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 3 – ANNULERING EN VROEGTIJDIGE BEËINDIGING

Zodra V&C de ondertekende bestelbon ontvangt, wordt de bestelling definitief geacht.

Elke annulerings- of wijzigingsaanvraag dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van 14 dagen na ondertekening van de bestelbon, en aanvaard te worden door V&C. Alles na deze termijn kan leiden tot de toepassing van een annulerings- of wijzigingsvergoeding van 30% van de prijs van de bestelling of meer, indien de schade die V&C lijdt door deze annulering of wijziging hoger is.

Bij annulering van een bestelling nadat V&C de bestelling van de goederen heeft geplaatst bij haar leverancier, is de totale kostprijs van de bestelbon verschuldigd, ongeacht wat in de voorgaande artikelen van deze verkoopsvoorwaarden is voorzien.

In afwijking van de voorgaande bepalingen, geldt, enkel in geval de bestelling werd geplaatst door een consument buiten de onderneming van V&C, het volgende:

Binnen de veertien dagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van de bestelbon, heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij V&C hiervan op de hoogte brengt. Dit moet gebeuren door het versturen van een per post aangetekende brief, voor het verstrijken van genoemde termijn van veertien dagen. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken is nietig.

ARTIKEL 4 – DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De termijnen voor uitvoering van de opdracht en de plaatsing worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Vertraging bij de uitvoering van de opdracht en plaatsing geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

De klant verbindt er zich toe de ruimtes waar installaties dienen te gebeuren gemakkelijk toegankelijk te maken voor de plaatsingsploeg. Iedere afwijking hierop kan aanleiding geven tot facturatie van verloren tijd, en/of opruimingswerken.

De klant zal ervoor instaan dat voorafgaand aan  de plaatsing, alle voorwerpen die hinderlijk kunnen zijn of die delicaat zijn, verwijderd zijn, zoals bijvoorbeeld kamerplanten, computers, klein meubilair, kleine spullen, delicate voorwerpen. Indien dit niet het geval is, kan V&C onkosten aanrekenen voor de eventuele verwijdering van deze voorwerpen.

De klant zal er eveneens voor instaan dat gordijnen en overgordijnen evenals overbodig meubilair tijdens de plaatsing verwijderd zijn. V&C is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of vlekken indien de klant deze laat hangen of staan.

De aanwezigheid van buizen en leidingen die zich bevinden achter of in bestaande muren of bekleding (niet zichtbaar) dient aan V&C te worden meegedeeld voor de aanvang van de installatie. V&C kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan niet meegedeelde buizen en leidingen.

Eventuele schilderwerken dienen na de plaatsing van het plafond te worden uitgevoerd. Hoewel V&C voorzichtig is tijdens de installatie, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of vlekken aan het schilderwerk.

De klant staat ervoor in dat de lokalen volledig winddicht zijn. V&C kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, vertraging of andere gevolgen wegens het niet winddicht zijn van een lokaal.

Spots van de klant worden enkel aanvaard en geplaatst mits voorafgaande goedkeuring door V&C, en dit enkel voor zover de klant zelf aanwezig tijdens de plaatsing (uit veiligheidsoverweging).

Gebruik van verkeerde lampen door de klant is niet gedekt door enige waarborg.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

Werken die in verschillende fases dienen te gebeuren, zullen ook aldus worden gefactureerd: een voorschotfactuur vóór plaatsing, een deeltijdse factuur na elke fase  en een saldofactuur na beëindiging van de werken.

De facturen van V&C zijn contant betaalbaar op de vennootschapszetel van V&C, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald.

Het protest tegen facturen dient, op straffe van verval van het recht om te protesteren, gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum. Protest ontslaat de klant er niet van om de betalingsvoorwaarden en – termijnen te respecteren.

Bij niet betaling op de vervaldag zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op het openstaand bedrag, verwijlintresten verschuldigd zijn van 10% per jaar, vanaf de vervaldatum van de factuur, evenals een conventioneel verhogingsbeding van 10 %, met een minimum van 40 EUR.

De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en geeft V&C het recht om alle lopende bestellingen, opdrachten en diensten op te schorten.

De betalingen worden steeds aangewend om eerst de oudste openstaande schulden met inbegrip van de vervallen interesten te vereffenen.

Indien het BTW tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

De geleverde goederen blijven eigendom van V&C tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van partijen  met betrekking tot deze overeenkomst en ontslaan partijen  van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, oorlogen en gelijkaardige situaties, beslissingen van de openbare overheid, stakingen of sociale onlust, natuurrampen, overstromingen, brand, het in gebreke blijven van leveranciers, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van partijen  waardoor de uitvoering van de opdracht onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN, WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID

Klachten en opmerkingen moeten binnen de 8 dagen vanaf de plaatsing schriftelijk worden gesignaleerd. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door de klant binnen deze 8 dagen, wordt de levering van de goederen en diensten als conform en in goede staat beschouwd. Klachten ontslaan de klant er niet van om de betalingsvoorwaarden en – termijnen te respecteren.

V&C geeft 15 jaar waarborg op kleur en spanning van spanplafonds en spanwanden en 10 jaar waarborg op de plaatsing.

Daarnaast geniet de klant van 10 jaar waarborg vanwege de fabrikant van spanplafonds op thermische verbindingen.

V&C voert de installatie uit volgens de regels van de kunst, doch zelfs bij dergelijke uitvoering kan in bepaalde gevallen een afwijking optreden qua rechtlijnigheid bij de thermische lassen.

De waarborgen gelden niet en V&C kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van contacten met warmtebronnen met een temperatuur die hoger is dan 50°C, m.n. de door de fabrikanten opgegeven maximale temperatuur.

V&C kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door of ten gevolge van gebreken aan reeds aanwezige materialen (slecht pleisterwerk, slecht geplaatst glasraam, …)

V&C kan zij slechts worden aangesproken voor opzettelijke of grove fout.

De aansprakelijkheid van V&C in hoofdsom, interesten en kosten, is steeds beperkt tot de prijs van de bestelling. V&C kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade met inbegrip van gederfde inkomsten of gederfde winst.

Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is V&C toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan V&C de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

ARTIKEL 8 – VARIA

Indien een werfbord zichtbaar (aan straatkant) mag geplaatst worden, dan verbindt de klant zich ertoe deze 2 weken te laten hangen na het einde van de installatie.

Door ondertekening van deze bestelbon aanvaardt de klant dat V&C gebruik kan maken van beelden (foto’s/video’s) van de realisaties voor verschillende doeleinden (m.n. technisch en reclame) door de technieker of door een door V&C aangestelde, en ziet af van alle mogelijke rechten in dit verband.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van V& C bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.